Detská fakultná nemocnica Košice

Ambulancie DFN Košice

Pediatrická ambulancia - neonatológia
Oddelenia neonatologickej intenzívnej medicíny

Amb. lekár:
MUDr. Vanda CHOVANOVÁ
Sestra:
Helena BEDNÁROVÁ dipl.s.
Sídlo:
Tr. SNP 1, 040 11 Košice,
Ambulantný trakt P1
Tel.: 055 235 3609
objednávanie pacientov
Ordinačné hodiny:
Štvrtok: 10:30 - 15:00


Po prepustení  do domácej starostlivosti sledujeme na­šich pacientov v Ambulancii pre deti s perinatálnym rizikom. Cie­ľom práce je včasné odhalenie všetkých porúch vývinu, minimalizácia a eliminácia dlhodobej poruchy rastu a vývinu. Toto sledovanie v ambulancii dáva predpoklady na získanie spätných informácií, ktoré vplývajú na ďalšie diagnostické a terapeutické rozhodovanie perinatológov a neonatológov, čím sa zvyšuje šanca na znižovanie mortality a dlhodobej morbidity ďalšej generácie.