Detská fakultná nemocnica Košice

DIEŤA V NEMOCNICI, n.o. - Nezisková organizácia DFN Košice

DIEŤA V NEMOCNICI, n.o.
Nezisková organizácia DFN Košice

MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH ako riaditeľka Detskej fakultnej nemocnice Ko­ši­ce a štatutárny orgán DFN Ko­ši­ce založila neziskovú organizáciu pod názvom DIEŤA V NEMOCNICI, n.o. so sídlom Tr. SNP 1, 040 11 Ko­ši­ce na dobu neurčitú.

Nezisková organizácia DFN Ko­ši­ce:

DIEŤA V NEMOCNICI, n.o.
Sídlo: Tr. SNP 1, 040 11 Ko­ši­ce
IČO: 45739846
Číslo účtu DIEŤA V NEMOCNICI, n.o.:
4017678051 / 7500

E-mail:
dietavnemocnici@gmail.com

Predmetom tejto neziskovej organizácie je poskytovanie všeobecne prospešných služieb. Cie­ľom tejto neziskovej organizácie bude získanie doplnkových finančných prostriedkov pre detského pacienta Detskej fakultnej nemocnice Ko­ši­ce.

Prosíme o Vašu podporu tejto neziskovej organizácie, Vaše sponzorské príspevky očakávame na č. účtu: 4017678051/7500 vedeného v ČSOB.

DIEŤA V NEMOCNICI, n.o. IČO: 45739846

Rozhodnutie o zápise neziskovej organizácie DIEŤA V NEMOCNICI do Registra neziskových organizácií.
Informovanie verejnosti o vykonávaní povolenej verejnej zbierky.

Darujte nám 2% z Vašich daní

Viac informácií na: rozhodni.sk
Vyhlásenie na poukázanie 2% pre n.o. Dieťa v nemocnici.pdf

Občianske združenia a neziskové organizácie

Občianske združenia a neziskové organizácie

Občianske združenie Spoločnosť detskej onkológie Košice
Občianske združenie Detské ARO Košice
Novorodenec.sk n.o

Priatelia Kliniky detí a dorastu, o.z.

Občianske združenie pri Klinika detí a dorastu DFN Košice
Sídlo: Tr. SNP 1, 040 11 Košice
IČO: 484 133 48
Číslo účtu: SK84 1100 0000 0029 4001 1083
Predseda: Mgr. Jaroslava Kundisová

NOSOROŽTEK, o.z.

Občianske združenie pri ORL oddelení
Sídlo: Tr. SNP 1, 040 11 Košice
Číslo účtu: 2942006675/1100, Tatra banka, a.s.
Predseda: MUDr. Andrej Koman
Kontakt: koman@dfnkosice.sk

Malenka n.o.

Občianske združenie pri Oddelení neonatologickej intenzívnej medicíny
Trieda SNP 1, 040 11 Košice
Číslo účtu: SK2883300000002501586424
www.facebook.com/malenkanoOZ Integrácia svieti pre všetky deti rovnako
Škola mladých záchranárov
Portál Rescue team Slovakia

Sponzori a podporovatelia DFN

Spoločnosť Lidl Slovenská republika venovala v roku 2015 Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach štyri inkubátory vďaka projektu "Rozprávky, ktoré potešia všetky deti".
V roku 2018 obdarovala spoločnosť
Lidl Slovenská republika vďaka projektu "Dobré rozprávky" všetky novorodenecké oddelenia zostavou život zachraňujúcich prístrojov.
Nadácia Pontis a denník Nový Čas, vydavateľstvo Ringier Axel Springer Slovakia
Nadácia pre deti Slovenska - grantový program Hodina deťom, ktorá podporuje činnosť Linky detskej dôvery

Drogéria - Papier Eva Lengeňová
Rodina Halásová

Materská a základná škola pri DFN

Informácie pre rodičov hospitalizovaných detí:

Prioritou školy je prostredníctvom výchovno-vzdelávacej činnosti pomôcť chorým deťom stráviť pobyt v nemocnici príjemne, prekonať možné prejavy hospitalizmu a zabezpečiť, aby sa po návrate na kmeňovú školu mohli žiaci začleniť do vyučovacieho procesu bez obáv zo zameškania učiva. Snažíme sa, aby deti v nás našli oporu, nových kamarátov
od pondelka do piatku, od 7:00 - 17:00 v základnej škole, materskej škole a školskom klube.

Materská škola

Materská škola v dopoludňajších hodinách je pre deti v predškolskom veku. Pre deti sú pripravené rôzne hry na rozvíjanie vedomostí, grafomotorických zručností, matematických predstáv, zábavné činnosti. Pani učiteľky s deťmi vyrábajú rôzne predmety, z ktorých si robia výstavky, prípadne si niektoré vezmú aj domov. Deti majú celé dopoludnie program a pri takýchto rôznorodých činnostiach zabúdajú na svoju chorobu a zisťujú, že aj v nemocnici môže byť veselo.

Základná škola

Školopovinní žiaci sa v dopoludňajších hodinách učia v triedach, alebo na tento účel vyhradených priestoroch. Žiak sa vyučuje maximálne tri vyučovacie hodiny denne, pričom sa prihliada na zdravotný stav jed­not­li­vých žiakov. Preberá sa základné učivo, aby žiaci nezaostali za spolužiakmi v kmeňovej škole. Využívajú sa rôzne zábavné formy vyučovania a žiaci sú za svoje výkony hod­no­te­ní jednak ústne, ale aj známkou. Kmeňové školy sú o hospitalizácii svojich žiakov písomne informovaní pri prijatí, aj pri odchode, takže žiaci v dňoch hospitalizácie sú vedení na kmeňovej škole ako prítomní na vyučovaní. Pokiaľ hospitalizácia trvá viac ako 10 pracovných dní, učiteľ školy v nemocničnom zariadení zasiela kmeňovej škole hod­no­te­nie žiaka aj so známkami a informáciou o preberanom učive.  Doporučujeme deťom nosiť si do nemocnice aj učebnice, pracovné zošity, aby si po návrate domov nemuseli všetko prepisovať. Deti majú radi aj svoje perá, ceruzky.

Školský klub detí

V popoludňajších hodinách sa žiaci zapájajú do činností v Školskom klube detí. Pani vychovávateľky im každý deň pripravujú zaujímavé činnosti a v prípade pekného počasia s nimi chodia do parku pri nemocnici. Raz mesačne sa so žiakmi zúčastňujú filmového predstavenia, besied so zaujímavými ľuďmi, majú tvorivé dielne a ďalšie zaujímavé ak­ti­vi­ty. Na niektoré oddelenia raz v týždni prichádzajú profesionálni herci s vystúpením Červených nosov a raz mesačne chodia deti v nemocnici navštevovať štu­den­ti gymnázia J. A. Ko­men­ské­ho s pestrým programom. Výchova a vzdelávanie v nemocnici je spojená s konkrétnym životom a zážitkami hospitalizovaných detí, ktoré môžu vo vyučovaní a v činnosti MŠ a školského klubu nájsť východisko z momentálneho nepriaznivého stavu zapríčineného chorobou. Individuálny prístup a úzky kontakt učiteľa s dieťaťom je významným výchovno-terapeutickým činiteľom v komplexnej starostlivosti o choré dieťa.

Mnohé deti majú počas hospitalizácie taký pestrý program a nájdu si toľko nových priateľov, že sa im nechce ani odísť domov.

Kontakt:

Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení
Trieda SNP 1
040 11 Košice
Telefón:
Tel./fax: 055 642 4609
e-mail: zakskolke@gmail.com


ZUŠ Bernolákova 26, Košicehttp://www.zusbernolakova.sk/vytvarny.htm