Detská fakultná nemocnica Košice

Vitajte v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach

Vážení rodičia, milé deti, priatelia,

vítame Vás na internetových stránkach Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach (DFN). Záujem o naše zdravotnícke zariadenie nás teší ale zá­ro­veň aj zaväzuje. Chceme Vám preto touto formou poskytnúť potrebné informácie o našich pracoviskách, o rozsahu poskytovaných služieb zdravotnej starostlivosti pre detských pacientov. Veríme, že Vám takto pomôžeme rýchlejšie sa zorientovať v našej nemocnici. Ak na týchto stránkach nenájdete informácie, ktoré hľadáte, neváhajte sa obrátiť na nás prostredníctvom kontaktného formulára. Radi privítame aj Vaše názory a podnety, ktoré nám môžete vyjadriť prostredníctvom dotazníka spokojnosti (nájdete ho v časti Kontakty DFN).

DFN je špecializovanou koncovou nemocnicou, ktorá slúži deťom z Košického aj Prešovského kraja. Od založenia pr­vé­ho detského oddelenia v roku 1924 a vzniku samostatnej detskej nemocnice v roku 1966 prešla mnohými zmenami a sťahovaniami. Viacero plánov sa podarilo zrealizovať, niektoré z nich stroskotali vo svojich začiatkoch, niektoré sa neuskutočnili pre rôzne zhody náhod. V roku 2004 sa Detská nemocnica presťahovala zo svoj­ho dlhoročného sídla blízko centra Košíc na Moyzesovej ulici 9 do prenajatých priestorov Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura na Triede SNP 1. Našou snahou bolo postupne získať vlastné priestory a prispôsobovať ich potrebám detského pacienta. Za pomoci eurofondov sme v rokoch 2013 - 2015 realizovali modernizáciu našej nemocnice. Vďaka týmto rozsiahlym stavebným úpravám sme docielili kompletnú rekonštrukciu dvoch oddelení, zmodernizovali Centrálny príjem, nadstavili dve podlažia, zriadili tri špičkové operačné sály, vlastnú nemocničnú lekáreň, zateplili budovy a vymenili okná.  Boli to dva roky náročných stavebných prác za plnej prevádzky (viac sa dozviete v časti rekonštrukcia). Ďakujeme Vám, že ste tieto sťažené podmienky prijali s porozumením. Prešli sme neľahkou cestou s cieľom, aby detskí pacienti, ich rodičia, sprievodcovia i zamestnanci získali dôstojnú, modernú detskú nemocnicu, ktorá bude slúžiť aj pre ďalšie generácie.

V súčasnosti poskytujeme zdravotnícke služ­by pacientom na 3 klinikách, 5 lôžkových oddeleniach a 37 špecializovaných ambulanciách.

Snahou nás všetkých - lekárov, sestier, zdravotníckych i nezdravotníckych pracovníkov je čo naj­lep­šie využiť svoje vedomosti a schopnosti pre zachovanie zdravia a zlepšenie kvality života budúcej generácie - na­šich detí.

My ako zamestnanci a Vy ako naši pacienti a ich rodičia máme spoločné ciele, kto­rý­mi sú zdravé a šťastné deti, spokojní rodičia a vzdelaní, ústretoví zamestnanci. Takýto stav sa dá dosiahnuť len vzájomnou spoluprácou a porozumením, pokiaľ každý z nás robí pre tento cieľ maximum. Máme veľa priateľov, ktorí na nás myslia nie­len vtedy, keď nás potrebujú, preto aj touto cestou im chceme vyjadriť vďaku.

MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH

História detskej nemocnice - základné informácie


Detská nemocnica bola organizačno-administratívne založená 1. januára 1966.
Genéza zdravotníckej starostlivosti o dieťa v Košiciach je však oveľa staršia.

Rok 1924

Už v tomto roku vzniklo 50-lôžkové detské oddelenie štátnej nemocnice v priestoroch V. pavilónu terajšej Fakultnej nemocnice L. Pasteura na Rastislavovej ulici v Košiciach. Chorobnosť detí v tomto ob­do­bí bola vysoká. U dojčiat prevládali hlav­ne ťažké hnačkové ochorenia, podvýživa a pyodermie. Vzácnosťou nebola ani malária, detská obrna, ťažké formy diftérie a lues.

Rok 1948

Zriadením Lekárskej fakulty došlo k zmene detského oddelenia na detskú kliniku. Prvým prednostom sa stal prof. MUDr. Ferdinand Démant. Pre neustále sa zvyšujúcu potrebu pediatrických lôžok sa detská klinika presťahovala do adaptovaných priestorov vtedajšieho detského nálezinca v hlavnej budove areálu na Moyzesovej ulici 9. Tu sa začala písať história Detskej nemocnice Ko­ši­ce. V tomto ob­do­bí mala 237 postelí (1950).

Rok 1958

Začala prevádzka budovy na Moyzesovej ulici 9 s posluchárňou, biochemickým a hematologickým laboratóriom.

Rok 1965

Ukončila sa výstavba ambulantnej časti nemocnice, kde bolo zriadené aj Neurologické oddelenie. Tým sa vytvorili podmienky pre vznik Krajskej detskej nemocnice v rámci Krajského ústavu národného zdravia (KÚNZ), ktorej vedením bol poverený prof. MUDr. Ferdinand Démant. V tom ob­do­bí mala nemocnica 290 lôžok, ktoré boli rozdelené do 6 oddelení. Súčasne začala svoju činnosť v poradniach s krajskou pôsobnosťou. Od septembra 1966 bol riaditeľom Krajskej detskej nemocnice MUDr. Ján Petróci, primár ORL oddelenia.

Rok 1976

Krajská detská nemocnica získala názov Fakultná detská nemocnica (FDN). Zdôraznilo sa tým nie­len jej zdravotnícke poslanie, ale aj pedagogicko-výchovné. Prednostkou novovzniknutej Detskej kliniky sa stala prof.  MUDr. Oľga Pavkovčeková, CSc.. Klinika bola súčasťou Krajskej detskej nemocnice do roku 1982. Potom sa presťahovala do nových priestorov Fakultnej nemocnice s poliklinikou na Triede SNP 1 a stala sa jej súčasťou.

Rok 1982

Do funkcie riaditeľa FDN bol menovaný MUDr. Michal Králik, CSc., ktorý zá­ro­veň zastával funkciu primára Neurologického oddelenia a bol jedným z priekopníkov detskej neurológie na Slo­ven­sku.

Roky 1991 - 1994

Po rozdelení KÚNZ-u bola 1. 1. 1991 zriadená špecializovaná Detská nemocnica Ko­ši­ce ako samostatný právny subjekt. Riaditeľkou sa stala prof. MUDr. Eva Mathéová, CSc., ktorá vykonávala túto funkciu do októbra 1994.

Rok 1992

V novembri 1992 bola pri DN zriadená IV. Detská klinika Slo­ven­skej postgraduálnej akadémia medicíny (SPAM). Detská nemocnica v Košiciach do 1. 7. 2003 mala 170 lôžok a 37 odborných ambulancií a poradní, kde poskytovala liečebno-preventívnu starostlivosť pre deti a dorast od narodenia do 18. roku života.

Roky 1994 - 2006

V roku 1994 bola ministrom zdravotníctva SR menovaná do funkcie riaditeľky Detskej nemocnice Ko­ši­ce MUDr. Iveta Marinová, MPH.

Rok 2003

Dňa 7. 5. 2003 bola DN Ko­ši­ce udelená "Cena primátora mesta Ko­ši­ce" za významný podiel pri rozvoji pediatrie v meste Ko­ši­ce a na východnom Slo­ven­sku a za zníženie detskej chorobnosti a úmrtnosti detí.  Rozhodnutím ministra zdravotníctva SR MUDr. Rudolfa Zajaca vznikla dňa 1. 7. 2003 Detská fakultná nemocnica Ko­ši­ce. Delimitáciou jej bola pričlenená Klinika detí a dorastu a Oddelenie detskej onkológie z FNsP na Triede SNP 1 v Košiciach. Z pôvodnych priestorov na Moyzesovej ulici č. 9 sa presťahovala na Trie­du SNP 1. Niekoľko oddelení bolo v prenajatých priestoroch monobloku.

Rok 2005

Dňa 1.1.2005 bolo pričlenené do DFN Ko­ši­ce Oddelenie detskej chirurgie z Fakultnej nemocnice L. Pasteura.

Rok 2006

Dňa 1.3.2006 bola delimitovaná do DFN Ko­ši­ce Klinika neonatológie z Fakultnej nemocnice L. Pasteura.

Roky 2006 - 2010

Dňa 13. septembra 2006 bola ministrom zdravotníctva SR Ivanom Valentovičom menovaná do funkcie riaditeľky DFN Ko­ši­ce MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH. Od 1. januára 2010 DFN získala ďalšie vlastné priestory na Triede SNP 1. Do uvoľnenej budovy Psychiatrickej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura sa postupne podarilo presťahovať II. Klniniku detí a dorastu a Detské neurologické oddelenie, čím sa zlepšili priestorové podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti malým pacientom.

Roky 2010 - 2012

Od 1. októbra 2010 bol ministrom zdravotníctva SR Ivanom Uhliarikom menovaný do funkcie riaditeľa DFN Ko­ši­ce MUDr. Peter Krcho, PhD., ktorý aj naďalej pôsobil vo funkcii prednostu Kliniky neonatológie LF UPJŠ a DFN Ko­ši­ce.

Rok 2012

Dňa 12.4.2012 bola ustanovená do funkcie riaditeľky ministerkou zdravotníctva SR Zuzanou Zvolenskou MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH. V súčasnosti má DFN Ko­ši­ce 240 lôžok a približne 37 odborných ambulancií a poradní.

Rok 2016


Vedenie Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach

Rada riaditeľov

MUDr. Ingrid URBANČÍKOVÁ, PhD., MPH
generálna riaditeľka
Tel.: 055 235 2882
Fax: 055 235 2883
e-mail: sekretariat@dfnkosice.sk
MUDr. Igor JENČO
medicínsky riaditeľ


Tel.: 055 235 2698
e-mail: jenco@dfnkosice.sk
Ing. Iveta CHVÁLOVÁ
ekonomická riaditeľka

Tel.: 055 235 2862
e-mail: chvalova@dfnkosice.sk

Vedúci odborov

PhDr. Renáta POPIKOVÁ
vedúca odboru pre ošetrovateľskú starostlivosť


Tel.: 055 235 4539
e-mail: popikova@dfnkosice.sk
Alica SEMANOVÁ
vedúci odboru prevádzkových a technických činností

Tel.: 055 235 2410
Tel.: 0911 700 235
e-mail: semanova@dfnkosice.sk

Systém manažérstva kvality

PhDr. Anna JAKABOVIČOVÁ
manažér kvality
Tel.: 055 235 3997
e-mail: jakabovicova@dfnkosice.sk

Politika kvality Detskej fakultnej nemocnice Ko­ši­ce

Motto: "Nemocnica priateľská k deťom"

Medzi základné hodnoty Detskej fakultnej nemocnice Ko­ši­ce patrí vysoká kvalita, profesionalita a komplexnosť poskytovaných služieb.  Pre naplnenia týchto hodnôt vedenie nemocnice prijalo víziu a základné princípy politiky kvality Detskej fakultnej nemocnice.


Vízia

Vybudovať špecializovanú detská nemocnicu s dominantným postavením v regióne s vyrovnaným hospodárením a spokojnými pacientmi, ich rodičmi a zamestnancami.


Základné princípy

Certifikáty

Etická komisia

Korešpondenčná adresa:
Detská fakultná nemocnica Košice
Etická komisia DFN Košice
Tr. SNP 1,
040 11 Košice
e-mail: andrejkova@dfnkosice.sk

Detská fakultná nemocnica ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má v zmysle § 5 zákona 576/2004 o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene v znení neskorších predpisov zriadenú Etickú komisiu.

Etická komisia DFN Ko­ši­ce plní úlohu posudzovateľa etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu a etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ústavnej starostlivosti. Členovia EK sú menovaní generálnou riaditeľkou DFN Ko­ši­ce. 

Činnosť EK je upravená štatútom. Legislatívne je činnosť EK upravená zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov.

Odborníci Ministerstva zdravotníctva SR v DFN Košice

Hlavní odborníci Ministerstva zdravotníctva SR pôsobiaci v DFN Košice:

doc. MUDr. Veronika VARGOVÁ, PhD.
hlavná odborníčka pre pediatrickú reumatológiu
Klinika detí a dorastu

Krajskí odborníci Ministerstva zdravotníctva SR v Košickom samosprávnom kraji pôsobiaci v DFN Košice

MUDr. Mária PISARČÍKOVÁ, PhD.
krajská odborníčka pre pediatrickú anesteziológiu a intenzívnu medicínu
doc. MUDr. Milan KUCHTA, CSc., mim.prof.
prezident Slovenskej pediatrickej spoločnosti SLS
na obdobie 2015-2019,

krajský odborník pre pediatriu
Klinika detí a dorastu
MUDr. Peter KRCHO, PhD.
krajský odborník pre neonatológiu
Mgr. Lucia BEHUNOVÁ
krajský odborník pre ošetrovateľstvo
MUDr. Gabriel KOĽVEK, PhD.
krajský odborník pre pediatrickú nefrológiu