Detská fakultná nemocnica Košice

Oddelenia a kliniky DFN Košice

Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN

Prednosta kliniky:
miesto neobsadené
Zástupca prednostu:
MUDr. Róbert OSTRÓ


Tel.: 055 2354197
e-mail: ostro@dfnkosice.sk
Vedúca sestra:
PhDr. Miriam MATITel.: 055 2354332
Tel.: 055 2354130
e-mail: mati@dfnkosice.sk
Telefón:
Oddelenie A: 055 235 4144
Oddelenie B: 055 235 2631
Oddelenie C: 055 235 4142

D (malé deti): 055 235 2518
E (veľké deti): 055 235 2582
Endoskopické prac.: 055 235 2342
Číslo sponzorského účtu
KDD A,B,C,D,E:
SK06 8180 0000 0070 0028 0841
Variabilný symbol: 45
Sídlo KDD A,B,C:
Tr. SNP 1, 040 11 Košice
I. Hrebeňová budova,
prízemie, 1. a 2. poschodie

Sídlo KDD D,E:
Tr. SNP 1, 040 11 Košice
III. Hrebeňová budova,
D: 1. poschodie (malé deti)
E: Prízemie (veľké deti)

Charakteristika kliniky

Klinika detí a dorastu (ďalej len KDD) poskytuje zdravotnú starostlivosť pre detských pacientov v celom rozsahu chorôb detského a dorastového veku. Zabezpečená je formou všeobecnej ako aj špecializovanej nemocnice, čo pred­sta­vu­je diagnostiku a liečbu niektorých chorôb nad rámec Košického kraja.

Medicínska aj ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná na šiestich samostatných oddeleniach: A,B,C,D,E a Jednotke intermediárnej starostlivosti v počte 104 lôžok. Pacienti sú na jednotlivé oddelenia prijímaní podľa druhu ochorenia a veku. Zá­ro­veň disponuje 25 pevnými lôžkami pre sprievodcov a 5 mobilnými lôžkami. Pre všetkých na­šich pacientov je súčasne zabezpečená špecializovaná ambulantná starostlivosť spolu s pridruženým stacionárom - Detským dialyzačným strediskom. Na KDD poskytujeme komplexnú diagnostickú, liečebnú, predoperačnú a pooperačnú starostlivosť pre na­šich pacientov v odbore pediatria prostredníctvom kvalifikovaných pediatrov, ako aj lekárov v príprave a súčasne aj v špecializovaných odboroch:

Detská nefrológia

starostlivosť o pacientov s chorobami obličiek a odvodných močových ciest vrodeného, akútneho, ako aj chronického charakteru a v spolupráci s pracoviskami UNLP Ko­ši­ce (Urologická klinika, Transplantačne centrum) poskytuje jedinečnú operačnú starostlivosť. 

Detská reumatológia

starostlivosť o pacientov s celým spektrom reumatických chorôb, zabezpečuje centralizovanú starostlivosť pre pacientov s biologickou liečbou a je jediným pracoviskom na Východnom Slo­ven­sku.

Detská pneumoftizeológia

starostlivosť o pacientov s ochoreniami pľúc a dýchacích ciest. Súčasťou je centrum pre deti s Cystickou fibrózou so zabezpečením komplexnej diagnostiky a liečby vrátane rehabilitačnej a nutričnej podpory a reskríningového centra pre toto ochorenie. U predčasne narodených detí s rozvojom bronchopulmonálnej dysplázie zabezpečuje cielene pasívnu imunoprofylaxiu proti RS vírusovej infekcií. Diagnostika tuberkulózy a starostlivosť o deti v kontakte s tuberkulózou je neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti v danom odbore. Ambulantne je zabezpečená kalmentizácia t.č. v závislosti s plošnou dostupnosťou vakcíny proti TBC. 

Imuno-alergológia

starostlivosť o pacientov s ochoreniami imunitného systému buď v kontexte so základným ochorením alebo s aktívnou diagnostikou v zmysle potvrdenia, alebo vylúčenia primárnych, sekundárnych imunodeficitov s nastavením na špecifickú imunologickú liečbu. Alergiologická starostlivosť je významnou náplňou prevažne ambulantnej časti.

Detská gastroenterológia

starostlivosť o pacientov s ochoreniami celého tráviaceho systému vrátane závažných chronických zápalových ochorení čreva. Realizujeme v plnom rozsahu endoskopické vyšetrenia vrátane podávania biologickej liečby. Súčasťou je starostlivosť o pacientov s chronickými poruchami výživy v spolupráci s inými pracoviskami DFN aj so zavádzaním perkutanej gastrostómie spolu s nastavovaním pacientov na ambulantnú totálnu parenterálnu výživu.

Detská endokrinológia a diabetológia

starostlivosť o pacientov s endokrinopátiami s možnosťou jej komplexnej liečby spolu s liečbou detských pacientov s diabetom v celom priebehu od diagnostiky, stabilizácie novovzniknutého diabetika až po dlhodobé sledovanie spolu s edukáciou, psychologickou a dietologickou podporou. V rozšírenej starostlivosti centralizuje pacientov liečených pomocou inzulínovej pumpy. Centralizuje detských pacientov s poruchou rastu v zmysle potrebnej diagnostiky a následného nastavenia na liečbu rastovým hormónom.

Detská kardiológia

starostlivosť o pacientov s ochoreniami srdca a ciev v časti neinvazívnej kardiológie. V kontexte aj s ambulantnou zložkou so špeciálnym postavením preventívnej kardiológie a s rozbiehaním projektu - Škola obezity.

Metabolická

starostlivosť o pacientov s vrodenými ochoreniami metabolizmu, aktuálne od začiatku celoplošného skríningového vyšetrenia na dedičné metabolické ochorenia slúži špecializovaná metabolická ambulancia ako reskriningové centrum. Pri potvrdených ochoreniach ambulantnou cestou zabezpečuje možnosť celoživotnej substitučnej liečby. Poskytovaná je komplexná centralizovaná starostlivosť o pacientov s fenylketonúriou.

Detská neurologická a chirurgická

starostlivosť je poskytovaná za pomoci špecialistov z iných kliník a oddelení DFN Ko­ši­ce.


Pri invazívnych diagnostických vyšetreniach uprednostňujeme výkony v celkovej anestézií zabezpečovanej cestou anestéziológov z KPAIM DFN Ko­ši­ce.KDD je školiacim pracoviskom pregraduálneho vzdelávania ako výučbová základňa LF UPJŠ a postgraduálneho špecializačného vzdelávania v študijnom programe pediatria, detská reumatológia a podieľa sa na kontinuálnom vzdelávaní pediatrov, vrátane organizovania odborných podujatí.

V roku 2015 bolo založené pri KDD Občianske združenie Priatelia kliniky detí a dorastu v Košiciach s cieľom zveľadenia kliniky v prospech pacientov - detí aj možnosť odborného rastu jej pracovníkov.

Darujte nám 2% z Vašich daní

Informácie pre rodičov

Ambulantná časť Kliniky detí a dorastu