Detská fakultná nemocnica Košice

Informácie pre rodičov

Vážená mamička, otecko, vážený sprievodca dieťatka,

Pre Vašu lepšiu orientáciu a zvýšenie informovanosti v priebehu celého pobytu v našej nemocnici sme pre Vás pripravili niekoľko všeobecných informácií. Našim cie­ľom a prianím je nie len skoré uzdravenie Vášho chorého dieťaťa, ale aj vaša celková spokojnosť s poskytovanými službami.

Detská fakultná nemocnica je špecializovanou nemocnicou, ktorá poskytuje ambulantnú a nemocničnú zdravotnú starostlivosť pre deti od 0 do ukončeného 18 roku veku, a to v špecializovaných odboroch pediatria, neonatológia, chirurgia, neurológia, infekčné choroby, anestéziológia a intenzívna medicína, onkológia a hematológia, endokrinológia, gastroenterológia, nefrológia a v ďalších. Je tiež výučbovou základňou pre štu­den­tov viacerých stredných zdravotníckych škôl a poslucháčov LF UPJŠ v Košiciach.  Medzi základné hodnoty našej nemocnice patrí vysoká kvalita, profesionalita a komplexnosť poskytovaných služieb.

Informácie o ambulantnom programe "Škola obezity": Letak-Skola-obezity.pdf.

Príjem dieťaťa

Prijatie dieťaťa na hospitalizáciu v Detskej fakultnej nemocnice počas pracovnej doby zabezpečujú pracoviská Centrálny príjem, neurologická, infekčná, onkologická a chirurgická ambulancia. Mimo pracovnej doby sa pacienti prijímajú na pracoviskách Centrálny príjem, chirurgická a onkologická ambulancia.

Pred plánovaným prijatím dieťaťa na hospitalizáciu Vás prosíme dodržte čas objednania.

Detská fakultná nemocnica Ko­ši­ce distribuuje pre svojich hospitalizovaných pacientov propagačné materialy - hygienické balíčky, na zá­kla­de zmluvy o reklamnej a propagačnej činnosti č. 65/2019 zo dňa 05.04.2019 uzatvorenej medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Detskou fakultnou nemocnicou Ko­ši­ce.

Čo si vziať do nemocnice:

Čo si nebrať do nemocnice:

Príjem sprievodcu

Dieťa počas hospitalizácie v DFN Ko­ši­ce môže sprevádzať jeden sprievodca (matka, otec). Žiaľ, naše kapacitné možnosti nám neumožňujú prijať sprievodcu ku každému dieťaťu. O prijatí sprievodcu ku konkrétnemu dieťaťu rozhoduje vedúci lekár príslušného pracoviska (obvykle primár), počas ústavnej pohotovostnej služ­by službukonajúci lekár, pričom zo­hľad­ňu­je predovšetkým:

Sprievodca môže byť umiestnený:

Umiest­ne­nie sprievodcu závisí opäť od kapacitných možností daného pracoviska.

V prípade, ak je sprievodca umiestnený na neobsadenom pacientskom lôžku, môže byť v prípade potreby požiadaný, aby lôžko uvoľnil pre hospitalizáciu dieťaťa, pričom tejto žiadosti je povinný neodkladne vyhovieť. Iné možnosti pobytu sprievodcu hospitalizovaného pacienta (vlastné karimatky, spacáky, sedenie na stoličke vedľa postieľky dieťaťa a pod.) nie sú prípustné a preto Vás prosíme, aby ste o takúto možnosť personál ani nežiadali.

Dovoľujeme si Vás tiež informovať, že pobyt sprievodcu v DFN je v súlade so zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na zá­kla­de verejného poistenia a o úhradách za služ­by súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov spoplatnený.

Od platby za pobyt s maloletým dieťaťom je oslobodený sprievodca v týchto prípadoch:

Za mimoriadnych okolností a so súhlasom vedúceho lekára pracoviska (primár, prednosta) je možný celodenný pobyt sprievodcu pri dieťati v dobe od 10:00 - 18:00 hod. bez žiadosti o poskytnutie lôžka.

Počas Vášho pobytu pri hospitalizovanom dieťati dbajte o to, aby Vaše dieťa nebolo vystavené riziku úrazu, náhodnému užitiu liekov, vdýchnutiu cudzieho telesa a pod. V prípade, že sa vzdialite od postieľky alebo z izby, uložte dieťa do postieľky a nezabudnite ju zabezpečiť bočnicou. Nenechávajte Vaše dieťa bez dozoru v kočiari. Nepodávajte Vášmu dieťaťu žiad­ne lieky bez vedomia službukonajúcej sestry. Ak ošetrujúci lekár súhlasí s užívaním liekov, ktoré Vaše dieťa užívalo aj doma, uložte ich na bezpečné miesto. Počas hospitalizácie dieťaťu podáva lieky výlučne sestra. 

Stravovanie pacientov (detí)

Stravovanie detí je súčasťou liečebného režimu, je preto nevyhnutné dodržiavať ošetrujúcim lekárom ordinovanú stravu. V priebehu hospitalizácie dieťaťa je dovolené priniesť pre dieťa doplnky k strave, napr. ovocie, zeleninu, pečivo a pod. Inú stravu, ako je napr. saláma, šunka, jogurt neodporúčame. Ak službukonajúci personál súhlasí s prinesenou stravou, je potrebné skontrolovať jej dobu použiteľnosti, označiť menom dieťaťa a uložiť do chladničky vyhradenej na tento účel. V žiadnom prípade neukladajte bez vedomia personálu prinesenú vlastnú stravu do chladničky. Z hygienicko-epidemiologických dôvodov varenú stravu dovezenú pre dieťa z domu alebo iného stravovacieho zariadenia personál DFN nesmie prevziať.

Stravovanie sprievodcu

V prípade ak máte záujem o dodanie stravy počas Vášho pobytu s hospitalizovaným dieťaťom, personál Vám na požiadanie zabezpečí dodávanie stravy prostredníctvom externého dodávateľa. Strava určená pre sprievodcu sa uhrádza v plnej výške vo forme paušálu vopred. Bez uhradenia paušálnej sumy Vám nebude strava objednávaná. V prípade, ak Váš pobyt z rôznych dôvodov bude kratší alebo dlhší ako by zodpovedalo zaplatenej sume, na zá­kla­de predloženého dokladu Vám v pokladni DFN bude pri odchode doplatok doúčtovaný alebo preplatok vyplatený. Strava pre sprievodcov je privážaná pria­mo na oddelenie v uzavretých kontajneroch pre každého sprievodcu zvlášť. Za jej kvalitu zod­po­ve­dá dodávateľ. Ak v priebehu Vášho pobytu spozorujete nedostatky týkajúce sa kvality stravy, adresujete svoje požiadavky službukonajúcej sestre alebo ve­dú­cej sestre kliniky / oddelenia. Na podávanie stravy pre sprievodcov pacientov má každá klinika / oddelenie vyhradený priestor, a to buď v jedálni alebo na izbe matiek. Pria­mo na izbe dieťaťa je konzumácia stravy pre sprievodcu zakázaná.

V priebehu hospitalizácie môžu príbuzní navštíviť dieťa v stanovených časoch a na to vyhradených priestoroch DFN. Začiatok, trvanie a ukončenie návštev si jednotlivé kliniky / oddelenia určujú v závislosti od charakteru prevádzky a s tým súvisiaceho hygienicko-epidemiologického režimu. Na izbe dieťaťa sú návštevy dovolené len vo výnimočných prípadoch, najviac však dvom príbuzným. Za priaznivého počasia a so súhlasom službukonajúceho personálu môžete využívať k vychádzkam alebo k návštevám park v areáli nemocnice.

Návštevné hodiny pre jednotlivé pracoviská nájdete tu:  Navstevne-hodiny-DFNKE.pdf

Materská škola, Základná škola a Školský klub detí

Materská škola v dopoludňajších hodinách je pre deti v predškolskom veku. Pre deti sú pripravené rôzne hry na rozvíjanie vedomostí, grafomotorických zručností, matematických predstáv, zábavné činnosti.

Školopovinní žiaci sa v dopoludňajších hodinách učia v triedach, alebo na tento účel vyhradených priestoroch. Žiak sa vyučuje maximálne tri vyučovacie hodiny denne, pričom sa prihliada na zdravotný stav jednotlivých žiakov. Preberá sa základné učivo, aby žiaci nezaostali za spolužiakmi v kmeňovej škole. Využívajú sa rôzne zábavné formy vyučovania a žiaci sú za svoje výkony hodnotení jednak ústne, ale aj známkou.

V popoludňajších hodinách sa žiaci zapájajú do činností v Školskom klube detí. Pani vychovávateľky im každý deň pripravujú zaujímavé činnosti a v prípade pekného počasia s nimi chodia do parku pri nemocnici. Raz mesačne sa so žiakmi zúčastňujú filmového predstavenia, besied so zaujímavými ľuďmi, majú tvorivé dielne a ďalšie zaujímavé aktivity. Na niektoré oddelenia raz v týždni prichádzajú profesionálni herci s vystúpením Červených nosov a raz mesačne chodia deti v nemocnici navštevovať študenti gymnázia J. A. Komenského s pestrým programom. Výchova a vzdelávanie v nemocnici je spojená s konkrétnym životom a zážitkami hospitalizovaných detí, ktoré môžu vo vyučovaní a v činnosti MŠ a školského klubu nájsť východisko z momentálneho nepriaznivého stavu zapríčineného chorobou. Individuálny prístup a úzky kontakt učiteľa s dieťaťom je významným výchovno-terapeutickým činiteľom v komplexnej starostlivosti o choré dieťa.

Viac informácií: Materská a základná škola pri DFN

Platby

DFN má v súlade so zákonom č. 577/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 722/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov vypracované Cenníky platieb za služ­by súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a iné služ­by poskytované DFN

Ukončenie hospitalizácie

O ukončení hospitalizácie Vášho dieťaťa a zá­ro­veň ukončení Vášho pobytu budete včas informovaná/ý ošetrujúcim lekárom, obvykle deň pred prepustením. Poplatky súvisiace s Vašim pobytom môžete uhradiť v hotovosti v deň ukončenia pobytu v pokladni DFN. V prípade, ak sa rozhodnete platbu uhradiť poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom, pracovníčka pokladne DFN Vám vystaví doklad "Uznanie záväzku".

Pri prepustení dieťaťa Vás ošetrujúci personál poučí o ďalšom postupe liečby. Taktiež Vám odovzdá "Prepúšťaciu správu", ktorú čo naj­skôr po prepustení odovzdajte obvodnému lekárovi svoj­ho dieťaťa.

Vážení rodičia, aj keď vieme , že pobyt v nemocnici nebýva pre nikoho príjemný, veríme, že personál našej nemocnice urobí všetko pre to, aby ste od nás odchádzali spokojní s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou. So svojimi požiadavkami a podnetmi sa môžete pokojne obrátiť na náš personál.

Dotazníky spokojnosti

Uvítame, ak si nájdete čas a vyplníte aj dotazník spokojnosti pacienta. Dotazník môžete:

1. zaslať poštou
2. naskenovaný emailom na adresu: dotaznik.spokojnosti@dfnkosice.sk
3. vhodiť do schránky s označením Dotazníky spokojnosti. Sú umiestnené na každom oddelení / klinike.