Detská fakultná nemocnica Košice

Oddelenia a kliniky DFN Košice

Centrálny príjem

Poverený prednosta:
Doc. MUDr. Veronika VARGOVÁ, PhD.


Tel.: 055 2354132
e-mail: vargova@dfnkosice.sk
Lekár:
MUDr. Daša KRAJCÁROVÁ
Tel.: 055 235 2730

Lekár cirkulant:
podľa rozpisu
Manažér dennej zmeny:
Mgr. Danica KRAFČÍKOVÁ
Tel.: 055 235 4530
CP - denná prevádzka
Po-Pia: 7:30 - 15:30
Ústavná pohotovostná služba Pracovné dni: 15:30 - 7:30
So/Ned a sviatky: NON STOP
Číslo sponzorského účtu CP:
SK06 8180 0000 0070 0028 0841
Variabilný symbol: 701
Sídlo:
Tr. SNP 1, 040 11 Košice
Tel.: 055 235 4529

Charakteristika CP

Pracovisko centrálneho príjmu DFN je dôležitou súčasťou činnosti DFN a medzičlánkom medzi všeobecnou a špecializovanou ambulantnou zdravotnou starostlivosťou, resp. zdravotnou starostlivosťou poskytovanou záchrannou zdravotnou službou a ústavnou zdravotnou starostlivosťou poskytovanou na klinikách a oddeleniach DFN.

Centrálny príjem je organizačnou súčasťou KDD a za jeho prevádzku zod­po­ve­dá primár kliniky.

Prevádzka centrálneho príjmu je nepretržitá, t.j. 24 hodín denne.

Odborná pracovná náplň

Pokiaľ má pacient/rodič pochybnosti, či navštíviť LSPP alebo ísť priamo na CP, môže kontaktovať službukonajúceho lekára na tel. čísle 055 235 2730 alebo 055 235 4529.

1. Rozhodovanie o indikácii akútneho alebo objednanie plánovaného príjmu dieťaťa do nemocnice za účelom diagnostickým, či terapeutickým (objednávací systém - podľa pokynov zdravotných poisťovní a podľa vnútorného štandardu objednávania hospitalizácie)

2. Pediatrická ambulantná a ústavná konziliárna činnosť u detí a mladistvých hospitalizovaných na iných klinikách a oddeleniach DFN Ko­ši­ce a UNLP Ko­ši­ce, Trieda SNP 1

3. Lekárska prvá pomoc pri akútnom život ohrozujúcom stave v spolupráci s lekárom III. KPAIM

4. Expektačné lôžka pre pacientov od 4 rokov života za účelom krátkodobej hospitalizácie do 24 hodín,
pre dg napr. kolapsové stavy, toxoalergický exantém, ľahké formy akútnej gastritídy a pod.

Informácie
Pokyny pre rodičov

AKÚTNE STAVY s prednostným ošetrením na CP

- hyperpyrexia (teploty nad 39 ° C)
- kŕče a iné záchvatové stavy
- poruchy vedomia
- poruchy dýchania
- poruchy srdcovej činnosti
- dehydratácia pri hnačkách, vracaní a pod.
- silné bolesti
- závažné alergické reakcie
- otravy
- netraumatické krvácanie (krv v zvratkoch, stolici a pod., ak sa nejedná o infekčné ochorenie)

INFEKČNÉ CHOROBY

Pacienti s infekčným ochorením sú na CP vyšetrení v čase mimo ordinačných hodín Infektologickej ambulancie.
K dispozícii je pre nich infekčná čakáreň vo vestibule DFN.
Prosíme rodičov, aby na príznaky možného infekčného ochorenia (horúčky, kožné vyrážky) u svoj­ho dieťaťa upozornili službukonajúcu sestru centrálneho príjmu hneď pri príchode.

Kedy ísť s dieťaťom pria­mo na centrálny príjem DFN?

Život ohrozujúce stavy, náhla závažná zmena stavu, predovšetkým:

Vo všetkých týchto prípadoch je potrebné volať linku 112, ktorá zabezpečí urgentnú odbornú prvú pomoc a v prípade potreby prevoz na CP DFN vozidlom záchrannej služ­by.

Kedy ísť na pohotovosť?

Ľahšie zdravotné komplikácie, s kto­rý­mi by ste sa obrátili na pediatra: