Detská fakultná nemocnica Košice

Ambulancie DFN Košice

Regionálne centrum pre diagnostiku a liečbu vírusových hepatitíd,
Košice a Prešov

Na zá­kla­de rozhodnutia MZ SR bolo od roku 1997 v DFN zriadené Centrum pre diagnózu a liečbu chronických vírusových hepatitíd pre deti pre spádové územie Prešovského a Košického kraja.


Uvedené centrum zabezpečuje:


Na činnosti centra sa podieľajú predovšetkým:

Detská infektologická ambulancia DFN, na ktorej sú dispenzarizovaní pacienti s chronickou hepatitídou B a C, deti HBsAg pozit. matiek a deti HCV pozit. matiek.

Gastroenterologická ambulancia DFN, kde sú vyšetrovaní aj pacienti s novozistenými chronickými hepatitídami B a C. Na uvedenej ambulancii sa vykonávajú aj ultrazvukové vyšetrenia pečene a v prípade indikácie i biopsie pečene..

Do spolupráce sú ďalej za­hr­nu­té pracoviská DFN:


Bližšie informácie sa môžte dozvedieť na telefónnom čísle: 055 235 2697.

Ambulantná časť